^Powrót na Górę
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Oferta Programowa

OFERTA  PROGRAMOWA

Edukacja przedszkolna w naszej placówce opiera się na programach edukacyjnych zewnętrznych i opracowanych przez pedagogów naszej placówki.
Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu:
1. „Od przedszkolaka do pierwszaka" Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A., Warszawa 2016.  

Program wychowania przedszkolnego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).

 Główne cele wychowania określa podstawa programowa.

 

Programy edukacyjne opracowane i realizowane z dziećmi przez pedagogów naszej placówki:
1. „DOBRY  POCZĄTEK” – program adaptacyjny. Celem głównym tego programu jest stworzenie warunków ułatwiających dzieciom adaptację w przedszkolu.
Cele ogólne programu:

 • nawiązanie bliższego kontaktu  w relacjach : nauczyciel- rodzic, nauczyciel – rodzic – dziecko,
 • zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola, jego organizacją  pracy,
 • pedagogizacja rodziców w zakresie problemu adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach  z przedszkolem,
 • motywowanie dzieci do podejmowania działań  i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem,
 • motywowanie rodziców do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do adaptacji,
 • uzyskanie informacji o dziecku  i oczekiwaniach rodziców względem przedszkola.  

2. „ŻYJ  Z PRZYRODĄ  W ZGODZIE” – program edukacji ekologicznej. Cel główny programu  to „kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia z przyrodą i rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego człowieka poprzez budzenie świadomości ekologicznej”.
Cele ogólne programu:

 • stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych,
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt,
 • dostarczanie dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów,
 • rozumienie konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami,
 • poznawanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska oraz aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • recykling – współpraca z organizacjami odzysku RECAL,  REBA i zaangażowanie dzieci, rodziców i mieszkańców gminy w zbiórkę puszek i baterii.

3. Projekt cyklu „ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY  RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE I PEDAGOGIKI ZABAWY”- projekt ten ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dziecka i w korygowaniu jego zaburzeń. Udział dziecka w tych ćwiczeniach  ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności  i możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu  dziecko zaczyna mieć  zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
Celem projektu jest:

 • posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • wyrównywaniu rozwoju sfery ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe,
 • budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych,
 • kreatywne wyrażanie siebie       

AUTORSKIE PROGRAMY LOGOPEDYCZNE:

1. „POPRAWNIE MÓWIMY”- program profilaktyki logopedycznej, którego celem jest realizacja zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej. W zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci 3, 4, 5 – letnie. Zarówno te, u których rozwój mowy przebiega prawidłowo, jak i te u których rozwój ten jest zaburzony.
2. „PROGRAM INDYWIDUALNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ”- którego celem jest indywidualna  terapia logopedyczna dzieci zakwalifikowanych na podstawie badań przesiewowych  na początku każdego roku szkolnego. W zajęciach uczestniczą dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie.

Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Pruszczu Rights Reserved.